Obchodné centrum otvorené 9-21 H. Lidl otvorený 7-21 H. (NE 8-21 H.)

Návštevný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Vážení návštevníci, vítame Vás v Obchodnom centre Laugaricio Trenčín (ďalej len Centrum). K dosiahnutí príjemného prostredia v Centre a tým aj Vašej spokojnosti Vás žiadame, aby ste dodržovali právne predpisy SR a pravidla tu uvedené. K zaistení bezpečného a pokojného prostredia v Centre a pre chvíle tu strávené napomáha tento návštevný poriadok a jeho prostredníctvom tiež bezpečnostná služba.

2. VEDENÍM CENTRA JE ZAKÁZANÉ

 1. Akékoľvek jednanie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi SR a s princípmi dobrých mravov.
 2. Dožadovať sa peňazí alebo iných príspevkov alebo darov, vykonávať akékoľvek obchodné, organizačné alebo iné obdobné aktivity bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia Centra.
 3. Rušení verejného poriadku napr. hlasitými a rušivými prejavmi, používanie fyzickej sily, akýchkoľvek výrazov a gest hanobiacich rasu, náboženstvo, etnikum, prejavy s výrazným sexuálnym podtextom alebo iné prejavy, v ich dôsledku by mohlo dôjsť k výtržnostiam, alebo by sa mohli dotknúť ostatných prítomných osôb, nebo narušovať pokoj v Centru.
 4. Používať hlasité a rušivé prejavy, púšťať magnetofónové či obdobné prístroje. Rušiť alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov svojím oblečením, zápachom atd.
 5. Nepovolené zhromažďovanie osôb v Centre /tým je myslené usporiadávanie nepovolených mítingov, zhromaždení alebo iných podujatí bez predchádzajúceho povolenia správy obchodného centra/.
 6. Vyhotovovanie obrazových alebo iných záznamov bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia Centra.
 7. Vnášať strelné alebo iné zbrane do akýchkoľvek priestorov Centra (výnimku tvoria príslušníci orgánov činných v trestnom konaní, členovia ostatných ozbrojených zložiek štátu a osoby ozbrojené s písomným povolením vedenia Centra).
 8. Znehodnocovať, poškodzovať, ničiť majetok Centra alebo majetok umiestnený v priestoroch Centra, predovšetkým potom bezpečnostné a protipožiarne zariadenia. Pri spôsobení škody na zariadení bude na pôvodcovi vymáhaná finančná náhrada za uvedení zariadenia do pôvodného stavu.
 9. Vstupovať do priestorov Centra osobám podnapitým alebo pod vplyvom omamných a psychotropných látok a požívanie alebo šírenie omamných a psychotropných látok.
 10. Fajčenie a konzumácia potravín a nápojov mimo priestor k tomu vyhradený (kaviarne, reštaurácie).
 11. Odhadzovať a odkladať čokoľvek mimo odpadkové koše nebo z nich čokoľvek vyberať.
 12. Vstup do Centra so zvieratami, ktorých výška v kohútiku presahuje 50 cm s výnimkou vodiacich psov nevidomých občanov.
 13. Vstup osobám mladším 10 let bez sprievodu dospelej osoby.
 14. V priestoroch Centra ležať, spať, sedieť na zábradlí, schodoch, odpadkových košoch a ďalších miestach, ktoré nie sú určené k sedeniu, iné než bežné umývanie sa na toaletách.
 15. Behať, jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboarde, kolobežkách alebo bicykli či iných prostriedkoch a taktiež vstupovať s bicyklom do Centra (Bicykel je možné viesť spoločnými priestormi Centra len výnimočne na základe rozhodnutia bezpečnostnej služby).
 16. Uväzovať čokoľvek (zvieratá, kola apod.) do medzi priestorov vchodov do Centra a inde v Centre.
 17. VLASTNÍK CENTRA ALEBO JEHO BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAŤ PRÍSTUP KOMUKOĽVEK, KTO PORUŠÍ TIETO PRAVIDLÁ NÁVŠTEVNÉHO PORIADKU.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

S pozdravom a želaním príjemne strávených chvíľ v OC LAUGARICIO Trenčín

Tatiana Draková / Center manager
OC Laugaricio Trenčín

Top