Obchodné centrum otvorené 9-21 H. Lidl otvorený 7-21 H. (NE 8-21 H.)

Parkovanie

Hlavné parkovisko - ZDARMA

Naše centrum má pre vás k dispozícii 1240 parkovacích miest zdarma.

Sme rýchlo dostupní od centra Trenčína, autom len 5 minút od centra mesta. Disponujeme vyhradenými parkovacími miestami pre hendikepovaných.

PLATENÉ PARKOVISKO pri vedľajšom vchode (strana Lidl)

Prevádzková doba: PO - NE 6:50 - 22:00

Cenník parkovacích služieb:

Do 2 hod.: ZDARMA
Každých začatých 30 minút: 1 €
Strata alebo poškodenie park. lístka: 20 €

  • Parkovací systém automaticky načíta EČ vozidla.
  • ( nedostanete parkovací lístok )
  • Systém vytlačí parkovací lístok iba v prípade, že nedokáže načítať EČ vozidla.
  • Parkovné sa uhrádza zadaním EČ vozidla v automatickej pokladni umiestnenej vo vstupe do obchodného centra.
  • V prípade problémov kontaktujte operátora tlačítkom na stojane ostrovčeka alebo telefonicky na 032 6585395, 0905 909 589
  • Parkovisko je monitorované kamerovým systémom.
  • Poškodenie parkovacieho systému bude riešené v spolupráci s políciou.

1. ČAS ORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY PARKOVISKA

1.1.Pondelok – nedeľa 6:50 – 22:00

1.2. Systém parkovania:

a. Vjazd vozidla - vodič zastaví pred rampou. Systém načíta EČ vozidla a otvorí rampu. V prípade , že systém nedokáže načítať EČ vozidla vytlačí parkovací lístok na vjazdovom terminály čím sa rampa otvorí- vodič zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste , vodič opustí parkovací priestor, pričom parkovací lístok je povinný zobrať so sebou.

b. Postup pri skončení parkovania- v automatickej pokladni umiestnenej vo vstupe do obchodného centra zaplatí vodič vozidla príslušnú čiastku podľa cenníka za parkovacie služby a to zadaním EČ vozidla alebo načítaním parkovacieho lístka.

c. výjazd vozidla – vodič zastane pred rampou , systém načíta EČ vozidla, ak je uhradený poplatok za parkovacie služby rampa sa automaticky otvorí. Ak Vám pri vstupe systém vytlačil parkovací lístok a v prípade že bol uhradený poplatok za parkovacie služby rampa sa otvorí po priložení lístka k čítačke na výjazdovom terminály. Vodič musí opustiť s vozidlom priestor parkoviska do 10 minút od úhrady parkovacieho poplatku, pri prekročení tohto časového limitu doplatiť parkovací poplatok v automatickej platobnej stanici Ak vodič zabudol zaplatiť poplatok za parkovacie služby v automatickej pokladni vo vstupe do OC, je možné poplatok zaplatiť platobnou kartou aj priamo na výjazdovom termináli.

2. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PARKOVISKA

2.1.Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom užívateľa do priestoru parkoviska, prevzatím parkovacieho lístka alebo vjazdom za vstupnú závoru. Končí sa výjazdom vozidla z priestoru parkoviska po zaplatení poplatku za poskytované služby.

2.2.Užívateľ je oprávnený

a) zaparkovať vozidlo v jednom vyznačenom parkovacom boxe

b) parkovať po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú počas doby prevádzky

c) žiadať doklad o zaplatení za poskytnuté služby obsahujúci okrem náležitostí daňového dokladu aj údaje o čase parkovania

d) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania

2.3.Užívateľ je povinný

a) dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska OC Laugaricio Trenčín

b) pri vjazde do priestoru parkoviska počkať, kým sa závora za predchádzajúcim vchádzajúcim vozidlom zavrie, vybrať si parkovací lístok ak systém nedokázal načítať EČ vozidla a starostlivo ho uschovať alebo, ak bola jeho vozidlu pridelená parkovacia karta, priložiť ju na označené miesto.

c) pri pohybe v rámci priestoru parkoviska sa riadiť podľa dopravného značenia, navigačných a informačných značiek a dodržiavať všetky ostatné pravidlá cestnej premávky

d) neparkovať vozidlo na mieste, ktoré na to nie je vyhradené

e) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vnútri žiadne cennosti a predmety, ktoré sa vo vozidle bežne neodkladajú

f) opustiť priestor parkoviska, zabezpečiť, aby sa žiadna osoba nezdržovala vnútri vozidla počas doby parkovania

g) zaplatiť parkovací poplatok pred odchodom z priestoru parkoviska prostredníctvom automatickej platobnej stanice

h) opustiť s vozidlom priestor parkoviska do 10 minút od úhrady parkovacieho poplatku, pri prekročení tohto časového limitu doplatiť parkovací poplatok v automatickej platobnej stanici

i) pri výjazde z priestoru parkoviska počkať, kým sa závora za vychádzajúcim vozidlom zavrie, a použiť zaplatený parkovací lístok alebo parkovaciu kartu v prípade, ak sa závora automaticky sama neotvorí

j) pri strate parkovacieho lístka uhradiť v automatickej platobnej stanici parkovné formou poplatku za stratu parkovacieho lístka v súlade s platným cenníkom

k) uhradiť prevádzkovateľovi manipulačný poplatok za odstránenie zariadenia na znehybnenie vozidla, a to pred jeho odstránením

l) uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi parkoviska

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

3.1.Prevádzkovateľ je povinný

a) zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku, v súlade s ostatnými všeobecne platnými a známymi predpismi

b) umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky a s cenami za poskytované služby zverejnením na viditeľnom mieste v priestoroch parkoviska

c) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, vozidlám s prívesným vozíkom, taktiež vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bola doprava parkoviska projektovaná

3.2.Prevádzkovateľ je oprávnený

a) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku

b) odmietnuť vjazd do priestoru parkoviska vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok prevádzkovateľa

c) inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom, najmä ak poruší povinnosť podľa bodu 2.3 písm. b), d), alebo i), ďalej v prípade, keď užívateľ zaparkuje vozidlo: akým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska; v rezervovaných boxoch, v boxoch vyhradených pre ZŤP; mimo vyznačeného parkovacieho boxu; na viacerých vyznačených parkovacích boxoch.

d) vymáhať náhradu škody spôsobenej v prípadoch uvedených v bode c) do výšky 10-násobku maximálneho denného parkovného

e) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska

f) vymáhať od užívateľa parkovací poplatok na základe krátkodobého cenníka parkovacích služieb, za nepretržitú dobu parkovania s výnimkou doby bezodplatného parkovania, pričom jednotlivé doby parkovania za sebou nadväzujúce po výjazde a opätovnom vjazde do priestoru parkoviska sa sčítavajú a predstavujú jednu a tú istú nepretržitú dobu parkovania, ibaže by čas medzi výjazdom a opätovným vjazdom presiahol 60 minút, kedy po takom opätovnom vjazde začína plynúť nová nepretržitá doba parkovania

g) požadovať od užívateľa parkoviska zaplatenie manipulačného poplatku za odstránenie zariadenia na znehybnenie vozidla, ktoré prevádzkovateľ inštaloval na vozidle užívateľa podľa tohto parkovacieho poriadku, a to vo výške 33,- EUR, ako aj zaplatenie dlžných poplatkov v zmysle bodu 2.3 písm. g) a j) za všetky dovtedajšie obdobia parkovania, to všetko pred odstránením takého zariadenia.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

4.1.Priestor parkoviska nie je strážený.

4.2.Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú v priestore parkoviska vrátane krádeže vozidla alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou.

4.3.Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, ktoré sa bežne vo vozidle neodkladajú, taktiež neručí za voľne odmontovateľné časti vozidla.

5. BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY PARKOVISKA

5.1.V priestore parkoviska je prísne zakázané

a) zdržovať sa bez platného parkovacieho lístka

b) umiestňovať akékoľvek iné predmety okrem motorových vozidiel

c) vykonávať akékoľvek opravy vozidla vrátane umývania exteriéru alebo interiéru

6. CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

6.1.Aktuálny cenník za poskytované služby je prílohou tohto prevádzkového poriadku a je zverejnený na tabuli pri vjazde do priestoru parkoviska.

7. PREVÁDZKOVATEĽ

ARES SECURITY s.r.o, Hrachová 41, 821 05, Bratislava

Top